home > products > Surfboard Leash Series & Body Board > Surfboard Leash & Accessories > TY-SPC812,TY-SPC810

[ Surfboard Leash Series & Body Board ]

TY-SPC812,TY-SPC810

TY-SPC812
Coil Surfboard leash for long 
board / 8mm x 12ft

TY-SPC810
Coil Surfboard leash for long 
board / 8mm x 10ft

TUNG YI STEEL WIRE CO.,LTD.
No.342 Chung Shan Rd.,Tongsiao Township,Miaoli County,Taiwan 357,R.O.C.
TEL:886-37-792666,792667 FAX:886-37-793666
E-mail: web@tungyi.com www.tungyi.com