home > products > Pet Bottele Holder Series > TY-CK2021

[ Pet Bottele Holder Series ]

TY-CK2021
Pet Bottle Holderm
TUNG YI STEEL WIRE CO.,LTD.
No.342 Chung Shan Rd.,Tongsiao Township,Miaoli County,Taiwan 357,R.O.C.
TEL:886-37-792666,792667 FAX:886-37-793666
E-mail: web@tungyi.com www.tungyi.com